تبلیغات
دولت مهر - .:: 100دلیل برای موفقیت دولت نهم ::. قسمت سوم

.:: 100دلیل برای موفقیت دولت نهم ::. قسمت سوم

دوشنبه 11 خرداد 1388 03:46 ب.ظنویسنده : فرزند آذربایجان

 
.::  100دلیل برای موفقیت دولت نهم ::. قسمت سوم
۲۱)افزایش حقوق بازنشستگان و تحقق آرزوی دیرینه آنها
افزایش 229% به حقوق بازنشستگان ،
حقوق بازنشستگان تا سال 1383 مبلغ 139000 تومان و در سال 1387 مبلغ 458000 تومان
۲۲) اقدامات وزارت رفاه و تامین اجتماعی:
140 • % رشد تعداد خانوارهای بیمه شده در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
   سال 1384 :173166                        سال 1386 :422000              
           
(موضوع  -  تا سال 1383   -  سال 1387  -   درصد رشد)
افزایش متوسط حقوق بازنشستگان- 139000 تومان -458000 تومان - 229%
افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی6900000 خانوار 8800000 خانوار - 27.5 %
احداث مسکن برای محرومین 1871واحد 37422 واحد 1900%
اهدای جهیزیه امداد و بهزیستی 44000 160000 264%
معلولان برخوردار از خدمات توانبخشی 90000 245000 172%
بیمه مکمل معلولان 2200 300000 13536%
بودجه حمایتی و امدادی 1525 میلیارد تومان 5177 میلیارد تومان 239%
۲۳)س‍‍ه‍م‌ در‌آم‍د ن‍ف‍ت‍‍ی‌ ‌از ک‍ل‌ در‌آم‍د دول‍ت‌ ‌از س‍‍ال‌ 68 ت‍‍ا 83 ح‍دود 54 درص‍د ب‍وده‌ ‌ام‍‍ا ‌اک‍ن‍ون‌ ‌ای‍ن‌ س‍‍ه‍م‌ ب‍ه‌ طور م‍ت‍وس‍ط ب‍ه‌ 43 درص‍د ک‍‍ا‌ه‍ش‌ ی‍‍اف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ .
ب‍ه‌ ر‌غ‍م‌ ‌اف‍ز‌ای‍ش‌ در‌آم‍د ن‍ف‍ت‍‍ی‌ س‍‍ه‍م‌ در‌آم‍د ن‍ف‍ت‍‍ی‌ در ب‍ودج‍ه‌ دول‍ت‌ ک‍‍ا‌ه‍ش‌ ی‍‍اف‍ت‍ه‌ و دول‍ت‌ ‌ات‍ک‍‍ا‌ی‌ خ‍ود ب‍ه‌ ن‍ف‍ت ر‌ا ک‍م‍ت‍ر ک‍رده‌ ‌اس‍ت‌ .

۲۴)  رشد سرمایه گ‍ذ‌ار‌ی‌ ت‍ص‍وی‍ب‌ ش‍ده‌ خ‍‍ارج‍‍ی‌
سرمایه گ‍ذ‌ار‌ی‌ ت‍ص‍وی‍ب‌ ش‍ده‌ خ‍‍ارج‍‍ی‌ ‌از 122 م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ دلار ق‍ب‍ل‌ ‌از ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت‌ دول‍ت‌ ن‍‍ه‍م‌ ‌اک‍ن‍ون‌ ب‍ه‌ 12 م‍ی‍ل‍ی‍‍ارد دلار رس‍ی‍ده‌ ک‍ه‌ ‌ای‍ن‌ م‍‍ه‍م‌ ت‍ن‍‍ه‍‍ا ب‍‍ا ت‍لاش‌ ش‍ب‍‍ان‍ه‌ روز‌ی‌ دول‍ت‌ ‌ام‍ک‍‍ان‌ پ‍ذی‍ر بوده ‌اس‍ت.
۲۵) افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت:
1358: 209919 میلیار دلار
1383: 398234 میلیار د دلار
1386: 4776830 میلیارد دلار
۲۶) رشد تولید فولاد
*ظرفیت تولید:
ابتدای انقلاب: 370 هزار تن
ابتدای دولت نهم: 9 میلیون تن
دولت نهم: 15 میلیون تن
*متوسط ظرفیت سازی سالانه:
از آغاز انقلاب تا دولت نهم: 310 هزار تن
در دولت نهم تا پایان 87: 1.7 میلیون تن
رشد نسبت به سال های پس از انقلاب: 7 برابر
 
۲۷) بخش نفت و انرژی
1- 6/3 میلیارد دلار سرمایه گذاری قطعی در حوزه گاز طی سال 85 انجام شد و این در حالی است که ارزش مجموع طرح های در دست اقدام در حوزه گاز بیش از 20 میلیارد دلار است تا پایان برنامه چهارم شرکت گاز برنامه گازرسانی به 9 هزار روستا 85 شهر و 1500 واحد صنعتی را در نظر دارد.
2- تا به حال 13 میلیارد دلار سرمایه گذاری در پارس جنوبی انجام شده و این درحالی است که در سال 85 حدود 3 میلیارد دلار جذب سرمایه در این منطقه صورت گرفته است که از تمامی سالهای مشابه در دولتهای گذشته بیشتر است.
3- تفاهم‌نامه 5 میلیارد دلاری صادرات گاز مایع ایران به اروپا هم از جمله دستاوردهای دولت نهم است که با کشور اتریش به امضا رسید.
4- تولید پتروشیمی ایران امسال به بیش از 30 میلیون تن می رسد و تا پایان برنامه چهارم به 58 میلیون تن که در دولت نهم سالانه 5/2 میلیارد دلار و تاکنون 5 میلیارد دلار سرمایه در این بخش جذب شده است که بیشترین میزان تولید و صادرات پتروشیمی در سالهای اخیر است.
5- تاکنون در دولت نهم 38 میلیارد دلار سرمایه گذاری در قالب قرارداد‌های خارجی در بخش نفت و گاز جذب شده (بالاترین میزان در مقایسه با سالهای قبل) است.
6- مطالعات علمی در این دوره که منجر به کشف یک میدان بزرگ نفتی با ذخیره 6/1 میلیارد بشکه نفت در جا شده و همچنین توان تولید 650 میلیون بشکه طی سال جاری چشم انداز صنعت نفت ایران را روشن تر کرده است. بر اساس آخرین نتایج به دست آمده از سال گذشته تاکنون بیش از 5/6 میلیارد بشکه نفت درجا در ذخایر جنوبى کشور نفت کشف شده است.
۷- در طول 16 سال قبل از دولت نهم جمعاً 110 هزار خودرو برای کاهش مصرف بنزین دو گانه سوز شده بود اما تنها در سال 85 دولت این رقم را به بیش از 400 هزار خودرو رساند .
۲۸) رکورد تولید گاز در تاریخ کشور
در حال حاضر روزانه 550 میلیون متر مکعب گاز در کشور تولید می ‌شود
*گازرسانی طی 4 سال اخیر :
در ابتدای دولت نهم طول كل شبكه گذاری گاز طبیعی 105 هزار كیلومتر بود كه در حال حاضر به 157 هزار كیلومتر افزایش یافته است، طول خطوط انتقال فشار قوی گاز از 20 هزار كیلومتر به 30هزار كیلومتر ظرفیت پالایشی گاز كشور از 180 میلیون متر مكعب در روز به 520 میلیون متر مكعب تعداد خانوارهای تحت پوشش از 5/10 میلیون مصرف كننده به 14 میلیون مصرف كننده خانوار طی 4 سال اخیر افزایش یافته است.
* ارتقا شاخصهای مهم صنعت گاز
شرح فعالیت واحد- در سالهای 1357 - 1384 تا دی ماه 87 - رشد دولت نهم به دولت هشتم

ظرفیت پالایش گاز کشور میلیون مترمکعب درروز 36- 384 - 498 - 30%
احداث خطوط انتقال گاز طبیعی کیلومتر 2900 - 19985 - 27800 - 72%
ایستگاههای تقویت فشار ایستگاه تا پایان سال 8 - 40 - 60 - 50%
احداث شبکه گاز شهری کیلومتر 2050 - 4900 - 156000 - 51%
مشترکان گاز طبیعی اشتراک 46500 - 7517 - 10892 - 45%
تعداد خانوارهای بهره مند از گاز خانوار 51000 - 10342 - 14042 - 36%
جمعیت تحت پوشش نفر 225000 - 43512 - 54762 - 26%
تعداد شهرهای بهره مند از گاز شهر 5 535 - 700 - 31%
تعداد روستاهای بهره مند از گاز روستا 1 - 2166 - 6600 - 205%
تعداد صنایع گازدار شده واحد 1 - 7470 - 21120 - 183%
احداث جایگاه سی ان جی واحد - 64 - 723 - 1030%
۲۹) مشخص شدن پیمانکار ساخت پنج فاز پارس جنوبی
در طول تاریخ ساخت ساز در این منطقه سابقه نداشته است همزمان هفت فاز در حال ساخت باشند.
 ۳۰) تولید سیمان در دولت نهم به 76 میلیون تن ‌می رسد
تا پایان سال جاری میزان تولید سیمان به 76 میلیون تن می رسد.
در زمان دولت نهم 31 میلیون تن به ظرفیت تولید سیمان در كشور اضافه شده است، در حالی كه میزان تولید سیمان در كشور در ابتدای پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی 7 میلیون تن ،و این میزان تا قبل از روی كار آمدن دولت نهم  34 میلیون تن بود.
* شاخص های تولید سیمان
دوره مدت مقدار افزایش متوسط رشد سالانه ظرفیت نهایی
دولت هاشمی (68-76) 8 سال 7.4 میلیون تن 900 هزار تن 24.2 میلیون تن
دولت خاتمی (76-84) 8 سال 10 میلیون تن 1.25 میلیون تن 34.3میلیون تن
دولت احمدی نژاد 3.5 سال 29.7 میلیون تن 8.5 میلیون تن 64 میلیون تن
(84-پایان 87)
 

برچسب ها: .:: 100دلیل برای موفقیت دولت نهم ::. قسمت سوم ، دلیل برای موفقیت دولت نهم ، احمدی نژاد ،
آخرین ویرایش: - -

 
پنجشنبه 26 آذر 1388 06:35 ب.ظ
عالی
فرزند آذربایجان
خواهش می کنم
پنجشنبه 26 آذر 1388 06:34 ب.ظ
عالی
فرزند آذربایجان
خواهش می کنم
التماس دعا
پنجشنبه 26 آذر 1388 06:33 ب.ظ
عالی بود دستت درد نکنه
فرزند آذربایجان
خواهش می کنم

به دوستان هم وبلاگ منو ارسال کنید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.